Ga terug

LEVERINGS- EN DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN

NIEUWE VERKOOP-, LEVERINGS- EN DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN

FPT-VIMAG heeft op 7 januari 2021 een nieuwe set Algemene Verkoop-, Leverings- en Dienstverleningsvoorwaarden bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd.

WAAROM NU DEZE NIEUWE SET ALGEMENE VOORWAARDEN (ZO KORT NA INTRODUCTIE VAN DE 2019- VOORWAARDEN)?
De in het najaar van 2019 gei?ntroduceerde voorwaarden, die in samenwerking met FME waren opgesteld, zijn voor onze leden niet optimaal en ontoereikend qua bescherming en toepassingsbereik. Die conclusie is eerder dit jaar bereikt. Teleurstellend, maar, wij hebben er meteen de schouders ondergezet en zijn aan de slag gegaan. Allereerst zijn manco’s gei?nventariseerd, zoals het ontbreken van bepalingen over service (dienstverlening), software en afnameprotocollen. Overall luidde de conclusie dat er teveel rechten voor afnemers en teveel verplichtingen voor onze leden waren gei?ntroduceerd. Daarnaast vormde onduidelijke formulering, leidend tot onnodige discussies met afnemers, een herhaald gehoord punt van aandacht.

WAT IS ER VERANDERD?

 • De voorwaarden zijn nu (ook) van toepassing op het verlenen van diensten en niet enkel op het leveren van producten.

 • De algemene garantie verstrekt door het lid als verkoper is beperkt.

 • De aansprakelijkheid van het lid als verkoper/dienstverlener is beperkt.

 • Boetes zijn geschrapt.

 • Levering: termijnen zijn niet langer bindend, levering vindt in beginsel EXW plaats en er zijn bepalingen

  over afnameprotocollen en veiligheidstesten toegevoegd.

 • Bepaling over software toegevoegd.

  KAN IK DE NIEUWE SET VOORWAARDEN DIRECT GEBRUIKEN?

  Voor alle nieuwe relaties en nieuwe contracten geldt dat dit zonder meer kan, maar als het lid al een relatie met u heeft dan ligt de situatie mogelijk iets complexer. Het hangt dan namelijk af van het contract(type) dat u met de afnemer hebt gesloten. Plaatst een afnemer (steeds) losse orders zonder dat er sprake is van een raamcontract waaronder dat gebeurt, dan kunt u bij een nieuwe opdracht/order de nieuwe set voorwaarden gewoon van toepassing verklaren.

  Hebt u echter met de afnemer al een contract gesloten, dan onderzoekt u eerst of u op dat bestaande/lopende contract zelf - eenzijdig - nieuwe voorwaarden van toepassing kunt verklaren.
  Check daarvoor de bepalingen in het contract zelf e?n de eventueel de daarop van toepassing zijnde voorwaarden ('eenzijdig wijzigingsbeding'). Is er een bepaling opgenomen dat u de voorwaarden eenzijdig mag wijzigen, dan kunt u de nieuwe set voorwaarden gewoon van toepassing verklaren.
  Staat zo'n bepaling er niet in, dan moet u met de afnemer afspreken dat de nieuwe voorwaarden van toepassing zijn. Gaat de afnemer hiermee niet akkoord, dan kunnen de nieuwe voorwaarden niet van toepassing worden verklaard en blijven de oude voorwaarden gelden, of - als die niet op het contract van toepassing waren verklaard - gelden er geen algemene voorwaarden.

FPT-VIMAG

Zilverstraat 69
Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer The Netherlands

T (088) 400 85 50 E info@fptvimag.nl I www.fptvimag.nl

IBAN NL14ABNA0577814176 Aangesloten bij: SWIFT ABNANL2A
KvK 40408047
BTW NL002601813B01

 

HOE VERKLAAR IK DE NIEUWE SET VOORWAARDEN VAN TOEPASSING?
* NIEUWE OPDRACHT/ORDER *
In geval van een nieuwe opdracht/order, moet de nieuwe set voorwaarden vo?o?r of op het moment van het sluiten van het contract van toepassing worden verklaard. Dat kan bijvoorbeeld door in de offerte, in het contract of in een e-mail voorafgaand aan het contract de volgende tekst te gebruiken:

"Op al onze aanbiedingen, offertes, adviezen, orders, order- of opdrachtbevestigingen en overeenkomsten is de nieuwste versie (januari 2021) van de Algemene Verkoop-, Leverings- en Dienstverleningsvoorwaarden van de Federatie Producttechnologie, Vereniging van leveranciers en fabrikanten van machines, gereedschap, toebehoren en diensten voor de metaal- en kunststofbewerking (FPT-VIMAG) van toepassing, waarin een rechtskeuze voor Nederlands recht en een exclusieve forumkeuze voor de Nederlandse rechter is opgenomen."

"All our offers, quotations, advices, order confirmations and agreements are subject to the most recent version (January 2021) of the General Terms and Conditions of Sale, Delivery and Services of the Federation Product Technology 'Vereniging van leveranciers en fabrikanten van machines, gereedschap, toebehoren en diensten voor de metaal- en kunststofbewerking' (FPT-VIMAG), which include a choice for Dutch law and exclusive jurisdiction of the Dutch courts."

* LOPEND/BESTAAND CONTRACT MET WIJZIGINGSBEDING *

In geval van een bestaand contract waarin (ofwel in het contract zelf, of in de algemene voorwaarden) een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen, kunt u - overeenkomstig hetgeen in dat beding is vermeld - uw afnemer als volgt informeren:

"Per [datum] wijzigen onze algemene voorwaarden. Vanaf genoemde datum zijn op [naam, datum en eventueel kenmerk van de betreffende overeenkomst] niet langer de [naam van de 'oude' voorwaarden] van toepassing, maar is de nieuwste versie (januari 2021) van de Algemene Verkoop-, Leverings- en Dienstverleningsvoorwaarden van de Federatie Producttechnologie, Vereniging van leveranciers en fabrikanten van machines, gereedschap, toebehoren en diensten voor de metaal- en kunststofbewerking (FPT-VIMAG) hierop van toepassing, waarin een rechtskeuze voor Nederlands recht en een exclusieve forumkeuze voor de Nederlandse rechter is opgenomen."

"As of [date] our general terms and conditions have changed. As of said date, [name, date and possibly reference number of the agreement concerned] is no longer be subject to the [ name of the 'old' terms and conditions], but instead subject to the most recent version (January 2021) of the General Terms and Conditions of Sale, Delivery and Services of the Federation Product Technology 'Vereniging van leveranciers en fabrikanten van machines, gereedschap, toebehoren en diensten voor de metaal- en kunststofbewerking' (FPT-VIMAG), which include a choice for Dutch law and exclusive jurisdiction of the Dutch courts."

FPT-VIMAG

Zilverstraat 69
Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer The Netherlands

T (088) 400 85 50 E info@fptvimag.nl I www.fptvimag.nl

IBAN NL14ABNA0577814176 Aangesloten bij: SWIFT ABNANL2A
KvK 40408047
BTW NL002601813B01

 

* LOPEND/BESTAAND CONTRACT ZONDER WIJZIGINGSBEDING *

In geval van een lopend contract waarin geen eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen, moet u met uw afnemer overeenstemming bereiken over het van toepassing verklaren van deze nieuwe set voorwaarden op het bestaande contract. Het gaat namelijk om een wijziging van dat contract. Is de afnemer akkoord, dan is het nuttig om dit schriftelijk vast te leggen (dat kan in een formeel addendum bij het contract, maar per e- mail kan bijvoorbeeld ook):

"Op [datum] zijn partijen bij [naam, datum en eventueel kenmerk van de betreffende overeenkomst] overeengekomen dat op die overeenkomst niet langer de [naam van de 'oude' voorwaarden] van toepassing zijn, maar is de nieuwste versie (januari 2021) van de Algemene Verkoop-, Leverings- en Dienstverleningsvoorwaarden van de Federatie Producttechnologie, Vereniging van leveranciers en fabrikanten van machines, gereedschap, toebehoren en diensten voor de metaal- en kunststofbewerking (FPT-VIMAG) hierop van toepassing."

"On [date] the parties to [name, date and possibly reference number of the agreement concerned] agreed that that agreement is no longer governed by the [ name of the 'old' terms and conditions], but is instead be subject to the most recent version (January 2021) of the General Terms and Conditions of Sale, Delivery and Services of the Federation Product Technology 'Vereniging van leveranciers en fabrikanten van machines, gereedschap, toebehoren en diensten voor de metaal- en kunststofbewerking' (FPT-VIMAG), which include a choice for Dutch law and exclusive jurisdiction of the Dutch courts."

Natuurlijk is het ook mogelijk om uw (vaste) afnemers alvast op de hoogte te stellen van de nieuwe voorwaarden. Zo raken ook potentie?le afnemers waarmee u nu geen contractuele relatie hebt op de hoogte van (de inhoud van) de nieuwe voorwaarden. Dat kan bijvoorbeeld in een algemene mailing. Daarvoor kan de tekst onder "Nieuwe opdracht/Order" gebruikt worden.

MOET IK DE NIEUWE VOORWAARDEN AAN DE AFNEMER TOESTUREN?

In principe moet u als gebruiker van algemene voorwaarden uw afnemer een redelijke mogelijkheid bieden om van die voorwaarden kennis te nemen, door die voorwaarden vo?o?r het sluiten van het contract fysiek of elektronisch ter hand te stellen. Alleen als dat niet mogelijk is, is het voldoende als u voor de totstandkoming van het contract aan de afnemer bekend maakt dat de voorwaarden bij u ter inzage liggen, dan wel bij de Kamer van Koophandel zijn gedeponeerd, dan wel dat de voorwaarden op verzoek zullen worden toegezonden. Sowieso raden wij aan om de nieuwe set voorwaarden op uw website te zetten en op de site een berichtje te plaatsen dat er nieuwe voorwaarden gelden.

KAN IK DE VOORWAARDEN OOK VOOR MIJN BUITENLANDSE AFNEMERS (EXPORT) GEBRUIKEN?

Ja, dat kan zonder meer. Wij laten de voorwaarden ook in het Engels vertalen, zodat die Engelstalige voorwaarden gebruikt kunnen worden voor overeenkomsten met afnemers die niet in Nederland zijn gevestigd. Afhankelijk van de woonplaats van de afnemer, moet u wel rekening houden met eventuele gevolgen voor het toepasselijk recht en de bevoegde rechter.

page3image18612432

FPT-VIMAG

Zilverstraat 69
Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer The Netherlands

T (088) 400 85 50 E info@fptvimag.nl I www.fptvimag.nl

IBAN NL14ABNA0577814176 Aangesloten bij: SWIFT ABNANL2A
KvK 40408047
BTW NL002601813B01

 

Zo wordt op grond van de voorwaarden Nederlands recht van toepassing verklaard, maar soms kan er eventueel superdwingend recht van toepassing zijn van het land waar de afnemer gevestigd is (en waar u dan dus in overeenkomst en algemene voorwaarden niet van mag afwijken). Dit zult u van geval tot geval moeten laten nakijken. Daarnaast is in de voorwaarden een keuze gemaakt voor de Nederlandse rechter.
Die keuze werkt probleemloos indien uw afnemer binnen de EU is gevestigd en eveneens voor landen zoals IJsland, Noorwegen en Zwitserland. Mocht uw afnemer echter buiten de EU of de genoemde landen zijn gevestigd, dan moet u controleren of de gemaakte keuze voor de Nederlandse rechter door rechters in het land waar uw afnemer zicht bevindt wel gerespecteerd gaat worden. Zo niet, dan doet u er veelal goed aan om in afwijking van artikel 18 van de voorwaarden in de overeenkomst die u sluit met de afnemer arbitrage overeen te komen. Dit kan bijvoorbeeld ICC-arbitrage zijn. U kunt dan nog steeds gebruik (blijven) maken van de algemene voorwaarden van FPT-VIMAG, maar u neemt dan in de overeenkomst een bepaling op zoals de onderstaande (bij wijze van voorbeeld):

"In deviation of clause 18.1 of the General Terms and Conditions of Sale, Delivery and Services of the Federation Product Technology 'Vereniging van leveranciers en fabrikanten van machines, gereedschap, toebehoren en diensten voor de metaal- en kunststofbewerking' (FPT-VIMAG), any dispute between the parties concerning this agreement and any non-contractual obligations arising out of or in connection with it, may be exclusively submitted by either party to the International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce and will be finally settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by [number] arbitrators appointed in accordance with the said Rules. The place of arbitration will be [place, country]. The language of the arbitration will be [language]. The arbitral tribunal will decide in accordance with the rules of law, taking into account everything set out in this agreement."

Intro tekst home

Altijd dienstverlening op maat

Onze ervaren servicemonteurs zijn u graag van dienst met:

 • Het plaatsen van uw nieuwe machines
 • Trainingen geven in het gebruik van machines
 • Service en onderhoud
Machinehandel Overmars logo
Machinehandel Overmars
Tekst homepagina + foto

Machinehandel Overmars, specialist in metaal- en houtbewerkingsmachines

Machinehandel Overmars is uw vertrouwde specialist voor metaal- en houtbewerkingsmachines. Bij ons heeft u een ruime keuze uit machines voor metaal- en houtbewerking, zowel nieuw als tweedehands. Door onze ruime eigen voorraad garanderen wij vrijwel altijd een snelle levering. U kunt daarnaast altijd rekenen op maatwerk in service. Advies, plaatsing van machines, training in het gebruik van de machines, service en onderhoud: we zetten graag een stapje extra voor onze klanten.

Meer dan vijftig jaar ervaring

Machinehandel Overmars startte in 1965 in Warder met een hal vol tweedehands machines voor metaalbewerking en houtbewerking. In de loop der jaren zijn wij uitgegroeid tot een familiebedrijf met inmiddels alleen al in Warder ± 3500 m² opslagruimte, en sinds 2005 en 2008 ook twee vestigingen in Oosthuizen, nabij Purmerend.

Hiervoor kunt u bij ons terecht:

Bekijk ons assortiment van zowel nieuwe als gebruikte houtbewerkingsmachines en andere machines op onze site. Niet al onze machines staan online: u bent altijd van harte welkom om ons complete assortiment te bekijken in Warder en Oosthuizen.

Een greep uit ons assortiment:

Populaire machines en gereedschappen in ons assortiment zijn onder andere guillotinescharen, knipmachines, kantbanken en persen. Meer informatie over deze machines vind je via onderstaande links:

Guillotineschaar - Pons knipmachine - Hydrauliek pers - Metaal draaibank - Kantbank - Werkplaatspers

 

 

Machinehandel Overmars logo
Machinehandel Overmars

© Machinehandel Overmars 2024 | Site-Index | Privacyverklaring | Cookieverklaring | Sitemap | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl | Z-IM